Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego
Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego  

zostały opracowane na podstawie:      
            
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).  

Ostatnie zmiany zostały zaznaczone w tekście  kursywą  wytłuszczonym drukiem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§1

1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowanie ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:
a) ocenianie bieżące
b) klasyfikacja śródroczna
c) klasyfikacja roczna.     


§2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                      i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
•    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
•    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
•    motywowanie ucznia do dalszej pracy
•    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
•    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


§3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
•    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
•    bieżące ocenianie śródroczne i klasyfikacyjne według skali i w formach określonych w niniejszym regulaminie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych
•    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
•    ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania
•    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


§4

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego zobowiązani są poinformować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego zobowiązani są poinformować uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania.


§5

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę zobowiązany jest ją uzasadnić.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.


§6

1.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie jego orzeczenia.

3.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki oraz plastyki i muzyki należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


§7

1.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.


§8

1.    Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.


§9

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz  w ciągu roku szkolnego.

4.    Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca i poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonej w §16 pkt.1.


§10

1.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edykacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.


§11

1.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.    Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §12 pkt.3.


§12

1.    W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemnych i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.    W skład komisji, o której mowa w pkt. 1 wchodzą:
a) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:
•    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
•    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
•    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
•    dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
•    wychowawca klasy
•    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
•    przedstawiciel samorządu uczniowskiego
•    pedagog szkolny
•    przedstawiciel rady rodziców.

3.Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  


§13

1.Oceny bieżące w klasach ustala się w skali:
•    6
•    5+,5,5-
•    4+,4,4-
•    3+,3,3-
•    2+,2,2-
•    1+,1

2. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne, ustala się w stopniach według następującej skali:
•    stopień celujący - 6
•    stopień bardzo dobry - 5
•    stopień dobry - 4
•    stopień dostateczny - 3
•    stopień dopuszczający - 2
•    stopień niedostateczny – 1

3. Ustala się następujace kryteria ocen:

Stopień celujący (6)

oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania realizowanych przez nauczyciela, wskazują na dużą samodzielność, oryginalną i twórczą pracę ucznia.

Stopień bardzo dobry (5)

oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości w zakresie programu nauczania.

Stopień dobry (4)

oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu programu nauczania nie jest pełne, ale nie będzie to miało wpływu na opanowanie kolejnych treści kształcenia.

Stopień dostateczny (3)

oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania tylko w zakresie podstawowym. Może to być powodem kłopotów przy dalszym etapie kształcenia, przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści z zakresu danego przedmiotu.

Stopień dopuszczający (2)

oznacza, ze uczeń opanował w bardzo niewielkim zakresie wiadomości i umiejętności w zakresie realizowanego przez nauczyciela programu nauczania. Dalsze kształcenie w danym przedmiocie będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe, w kolejnym etapie kształcenia mogą pojawić się duże problemy w zakresie nauki przedmiotów pokrewnych.

Stopień niedostateczny (1)

oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w programie realizowanym przez nauczyciela. Kontynuacja opanowania kolejnych treści danego przedmiotu nie jest możliwa.


§14

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności:
•    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
•    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
•    dbałość o honor i tradycje szkoły,
•    dbałość o piękno mowy ojczystej,
•    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
•    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
•    okazywanie szacunku innym osobom.


§15

1. Począwszy od klasy I gimnazjum ocenę zachowania roczną i śródroczną ustala się zgodnie z trybem i zasadami wystawiania ocen  z zachowania według następującej skali:
•    wzorowe
•    bardzo dobre
•    dobre
•    poprawne
•    nieodpowiednie
•    naganne.

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
2b. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu  w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły.

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca.

4. W sytuacjach spornych ocenę zachowania ucznia może zmienić Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu przed jej zatwierdzeniem.


§16

1.    Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych, o pozostałych ocenach oraz o ocenie zachowania informuje się ucznia i jego rodziców najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  


§17

1.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy.

2. Świadectwo szkolne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który uzyskał średnią ocen 4,75 .

3. Do średniej ocen wlicza się oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, ocenę z religii lub etyki oraz ocenę z zajęć dodatkowych (języka niemieckiego).


§18

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Szczegółowy sposób usprawiedliwiania nieobecności reguluje Statut Szkoły w rozdziale VI §28 pkt.17.


§19

1. Począwszy od klasy I gimnazjum z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
•    dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
•    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
•    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu z jednych zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem klasy trzeciej).


§20

1. Uczeń klas I - III gimnazjum ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności w przypadku gdy nie zgadza się z oceną semestralną lub roczną ustaloną przez nauczyciela przedmiotu.

2. Wniosek taki składają rodzice w formie pisemnej dyrektorowi szkoły nie później niż 6 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu sprawdzającego oraz powołuje komisję w składzie:
•    dyrektor szkoły - przewodniczący
•    nauczyciel przedmiotu
•    wychowawca klasy
•    nauczyciel danego bloku przedmiotowego
•    przedstawiciel samorządu uczniowskiego
•    przedstawiciel rady rodziców

4.Wynik egzaminu sprawdzającego nie może wpłynąć na obniżenie oceny ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


II. TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA

1. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po wysłuchaniu opinii zespołu klasowego, innych nauczycieli i analizie zeszytu uwag. W szczególnych przypadkach może być zmieniona przez Radę Pedagogiczną na swym posiedzeniu przed jej zatwierdzeniem.

2. W przypadku oceny nagannej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjnej.

3. Pozostałe oceny z zachowania wychowawca wystawia tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjnej.


III. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od ustalonej oceny nagannej w ciągu siedmiu dni od jej ustalenia, ale nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.Wniosek o zmianę oceny zgłaszany jest do wychowawcy klasy, rozpatrywany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły po uwzględnieniu opinii samorządu klasowego
.
3. W skład komisji wchodzą:
•    dyrektor - przewodniczący
•    wychowawca – członek
•    pedagog szkolny
•    dwoje nauczycieli pracujących w danej szkole.


IV. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH OCEN

Wzorowe

1.    Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Ma godne podziwu podejście do nauki
•    Zawsze starannie i systematycznie odrabia wszystkie zadane zadania domowe
•    Aktywnie uczestniczy w lekcji, potrafi dokonać rzeczowej samooceny, rozwija własne zainteresowania
•    Wzorowo prowadzi zeszyty
•    Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
•    Dba o podręczniki, sprzęt szkolny i pomoce naukowe
•    Wzorowo wypełnia wszystkie powierzone mu zadania
•    Wyróżnia się w pracy organizacji i kół zainteresowań
•    Z własnej inicjatywy pomaga słabszym uczniom, jest otwarty, kreatywny, odpowiedzialny
•    Systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje
•    Wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie
•    Jest przykładem dla innych pod względem punktualności, pilności, zdyscyplinowania, życzliwości, komunikatywności
•    Sumiennie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego
•    Stosuje się do zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
•    Nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

2.    Aktywność społeczna:
•    Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska
•    Szanuje mienie szkoły, kolegów i własne, zwracając tym samym uwagę na przejawy niszczenia mienia przez innych
•    Aktywnie pracuje w samorządzie uczniowskim
•    Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz
•    Dobrowolnie uczestniczy w realizacji zadań mających na celu dobro szkoły i środowiska (pomoc koleżeńska, dekoracje szkoły  itp.)

3.    Kultura osobista:
•    Wzorowo zachowuje się na terenie szkoły i poza nią, dba o czystość klasy, szkoły, najbliższego otoczenia i przyrody
•    Przestrzega higieny osobistej
•    Nie ulega żadnym nałogom i złym wpływom otoczenia
•    Troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych
•    Jest koleżeński i tolerancyjny
•    W stosunku do młodszych i starszych kolegów jest uczynny
•    Z szacunkiem odnosi się do wychowawców, nauczycieli i osób starszych, dba o kulturę słowa
•    Przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie stwarza sytuacji zagrażającym innym

Bardzo dobre

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Ma nienaganne podejście do nauki
•    Systematycznie uczęszcza na lekcje
•    Starannie odrabia wszystkie zadania domowe
•    Osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce
•    Bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych
•    Starannie prowadzi zeszyty
•    Jest aktywny podczas lekcji, rozwija własne zainteresowania
•    Dba o podręczniki, sprzęt szkolny i pomoce naukowe
•    Sumiennie wypełnia powierzone mu zadania
•    Pomaga młodszym kolegom w nauce
•    Jest uczniem punktualnym, pilnym i życzliwym
•    Wszystkie godziny opuszczone usprawiedliwia
•    Sumiennie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego
•    Stosuje się do zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
•    Nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

2. Aktywność społeczna:
•    Pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
•    Uczestniczy w życiu szkoły i klasy
•    Szanuje mienie szkolne i kolegów


3. Kultura osobista:
•    Taktownie zachowuje się w zależności od zaistniałej sytuacji
•    Godnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią
•    Dba o czystość klasy, szkoły i najbliższego otoczenia
•    Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu
•    Jest koleżeński i tolerancyjny
•    Z szacunkiem odnosi się do osób starszych
•    Nie ulega nałogom i złym wpływom otoczenia

Dobre

1.    Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Uzyskuje pozytywne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości
•    Usprawiedliwia nieobecności
•    Punktualnie i systematycznie uczęszcza na lekcje
•    Dba o zeszyty i podręczniki
•    Pomaga słabszym uczniom, uwzględniając ich zainteresowania i możliwości
•    Dobrze wypełnia zadania powierzone przez samorząd szkoły i klasy
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach, dokonuje samooceny dotychczasowych osiągnięć
•    Przestrzega punktualności, pilności, zdyscyplinowania
•    Przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego
•    Stosuje się do zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
•    Nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

2.    Aktywność społeczna:
•    Organizuje i wykonuje prace społeczne na rzecz szkoły i klasy
•    Aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych
•    Dba o wygląd klasy
•    Szanuje mienie szkolne, pomoce naukowe, dba o przyrodę
•    Nie niszczy cudzej własności

3.    Kultura osobista:
•    Stosuje podstawowe formy grzeczności
•    Nie używa wulgarnego języka
•    Nienagannie zachowuje się w stosunku do starszych i młodszych kolegów
•    Do szkoły przychodzi czysto
•    Dba o higienę osobistą
•    Potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych


Poprawne

1.    Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Uzyskuje oceny pozytywne na miarę swoich możliwości
•    Stara się uzupełnić ewentualne braki w nauce
•    Na ogół ma odrobione zadania domowe
•    Uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
•    Stara się współpracować z kolegami (pomoc koleżeńska), nie odrzuca pomocy innych
•    Dba o zeszyty i podręczniki
•    Nie zawsze wywiązuje się z  obowiązku noszenia mundurka szkolnego
•    Sporadycznie używa na terenie  szkoły telefonu  komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
•    Nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu.

2.    Aktywność społeczna:
•    Pod kierunkiem nauczyciela i jego wpływem bierze udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i klasy oraz w imprezach szkolnych
•    Dba o mienie własne i szkolne
•    Szanuje pracę kolegów, nie niszczy nie lekceważy cudzych osiągnięć

3.    Kultura osobista:
•    Przestrzega form kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
•    Przestrzega form grzecznościowych
•    Jest koleżeński, prawdomówny, życzliwy
•    Dba o czystość i higienę osobistą

Nieodpowiednie

1.    Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych
•    Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków
•    Biernie uczestniczy w lekcjach, przeszkadza innym
•    Zeszyt prowadzi niesystematycznie i niestarannie
•    Odpisuje zadania podczas kontrolnych prac pisemnych
•    Zaniedbuje obowiązki pełnienia dyżuru w klasie i na korytarzu
•    Fałszuje usprawiedliwienia
•    Nie usprawiedliwia absencji szkolnej
•    Spóźnia się na zajęcia lekcyjne
•    Nie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego
•    Nie stosuje się do zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
•    Farbuje włosy lub stosuje makijaż  lub  nosi ozdoby zagrażające bezpieczeństwu.

2.    Aktywność społeczna:
•    Unika działalności na rzecz klasy i szkoły
•    Nie zawsze uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych
•    Nie dostrzega krzywdy innych, jest złośliwy i dokuczliwy

3.    Kultura osobista:
•    Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
•    Niewłaściwie zachowuje się podczas zorganizowanych imprez szkolnych
•    Używa wulgarnych słów
•    Przejawia agresję wobec kolegów
•    Uczestniczy w bójkach
•    Niszczy mienie szkolne i kolegów
•    Interesują go nałogi (papierosy, alkohol, narkotyki)
•    Zaśmieca otoczenie

Naganne

1.    Stosunek do obowiązków szkolnych:
•    Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
•    Odmawia wykonania powierzonych zadań i obowiązków
•    Przeszkadza w prowadzeniu lekcji
•    Nie prowadzi zeszytu
•    Nie wypełnia obowiązku dyżurnego
•    Bez uzasadnienia i potrzeby opuszcza teren szkoły w czasie lekcji i przerw
•    Nagminnie spóźnia się na zajęcia lekcyjne
•    Opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia – wagary
•    Nagminnie nie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego
    Powszechnie przynosi  do szkoły telefon komórkowy  i inne urządzenia elektroniczne.
•    Farbuje włosów lub stosuje makijaż, lub  nosi ozdoby zagrażające bezpieczeństwu.

2.    Aktywność społeczna:
•    Demonstracyjnie nie uczestniczy w żadnych pracach szkoły, klasy, a wręcz utrudnia tego typu działalność innym
•    Drwi z prac innych kolegów
•    Nie wywiązuje się z działalności na rzecz szkoły i klasy
•    Nie bierze udziału w imprezach szkoły i klasowych

3.    Kultura osobista:
•    Arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
•    Świadomie niszczy mienie szkolne i kolegów
•    Celowo zaśmieca otoczenie
•    Agresywny wobec kolegów
•    Prowokuje i uczestniczy w bójkach
•    Używa wulgarnych słów
•    Ulega nałogom – pali papierosy, pije alkohol
•    Wyłudza pieniądze
•    Nagannie zachowuje się podczas zorganizowanych imprez szkolnych
•    Wykazuje przejawy brutalności i wandalizmu
•    Wchodzi w kontakt z grupami nieformalnymi
•    Wchodzi w kolizję z prawem
•    Swoim zachowaniem demoralizuje innych, stwarza niebezpieczne sytuacje
•    Stosowane środki zapobiegawcze nie przynoszą skutku, świadomie odrzuca wszelką perswazję i prośby udzielenia pomocy przez szkołę.


ZMIANY DO ZASAD OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
W GMINNYM GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ANDRZEJEWIE

W Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego wprowadza się następujące zmiany:
1.    W §8 ust.1 zmienia brzmienie na: Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2.    W §15 ust.2b zmienia brzmienie na: Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.    W §18 po ust.2 dodać ust. 2a w brzmieniu: Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązek zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.    W §18 ust.4 dodać : nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

5.    W §19 ust.1 zmienia brzmienie na: Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

6.    W §19 ust. 2 po słowach ,,wychowania fizycznego’’ dodaje się: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych.

7.    W §19 po ust.3 dodać ust.3a w brzmieniu: Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8.    W §19  ust.6 otrzymuje brzmienie: Uwzględniając  możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


9.    W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę wzorową, w miejsce wyrazów ,,sumiennie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

10.     W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę bardzo dobrą, w miejsce wyrazów ,,sumiennie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

11.     W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę dobrą, w miejsce wyrazów ,,przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

12.     W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę poprawną, w miejsce wyrazów ,,nie zawsze wywiązuje się z obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

13.    W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę nieodpowiednią, w miejsce wyrazów ,,nie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

14.    W rozdziale IV, w opisie wymagań na ocenę naganną, w miejsce wyrazów ,,nagminnie nie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego’’ wpisuje się wyrazy: nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.