Statut szkoły

STATUT
GMINNEGO GIMNAZJUM
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W ANDRZEJEWIE


 Statut Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie został opracowany  na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

Tekst znowelizowany ujednolicony zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie z dnia 29 listopada 2011r.Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Gminne Gimnazjum działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy  o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek przy ulicy Srebińskiej 12A w Andrzejewie.

3. Gminne Gimnazjum w Andrzejewie nosi imię
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  
§ 2


1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Andrzejewo.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

4. Statut jest najwyższym prawem na terenie Gimnazjum i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

5. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację (uchwałą Rady Pedagogicznej).

6. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.Rozdział II

Cele i zadania szkoły§ 3

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W realizacji zadań Gimnazjum respektuje zobowiązania wynikające z:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
2) Deklaracji Praw Dziecka ONZ.
3) Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Gimnazjum umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez:

1) Stosowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, który spełnia następujące wymagania:
 * program nauczania jest wpisany do wykazu programów dopuszczonych do użytku szkolnego,
 * uwzględnia możliwości uczniów i wyposażenie szkoły,
 * uwzględnia całość podstawy programowej dla etapu edukacyjnego gimnazjum,
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego.
2)Wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym  i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
3) Stworzenie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
4) Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w liceach, wyposażenie ich w określony zespół umiejętności i orientację zawodową.

4. W Gimnazjum funkcjonuje Program Działań Wychowawczych i Opiekuńczych stanowiący załącznik nr1 do niniejszego statutu.

5. Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

1) Ścisłą współpracę z rodzicami.
2) Realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3) Kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych.
4) Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

6. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości.

7. Kształtuje uczucia patriotyczne poprzez:

1) Włączanie uczniów w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych.
2) Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych.
3) Przyzwyczajanie do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym językiem.

8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

1) Ścisły kontakt z placówkami kultury takimi jak kino, teatr, muzeum.
2) Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury.
3) Obchody świąt i rocznic.

9. Udziela uczniom porad pedagoga szkolnego oraz  porad psychologicznych  i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klas i współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

10. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym lub wymagającym specjalnej troski.

11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych i organizacjach szkolnych.

12.
Szczegółowe zasady i formy organizacji rekolekcji są każdorazowo ustalane przez porozumienie między dyrektorem szkoły a proboszczem parafii. Dni rekolekcji nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od zajęć.

13. W Gimnazjum funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik nr2 do niniejszego statutu.

14. W Gimnazjum funkcjonuje Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.

15. Gimnazjum zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających  w szczególności: z niepełnosprawności,
z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności  w uczeniu się;
z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych
z  różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych  z wcześniejszym kształceniem za granicą

a) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne;
b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w gimnazjum rodzicom uczniów  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny;
d) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum jest udzielana z inicjatywy:
-  ucznia
-  rodziców ucznia
- nauczyciela, wychowawcy
- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
e) w gimnazjum pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 
     i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, porad i konsultacji  oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły.
f) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:
 - zajęć rozwijających  uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów,  prowadzi się   je  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;
 - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego gimnazjum.


§ 4

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1) Z chwilą wejścia na teren szkoły, na zajęcia wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników szkoły, a w szczególności nauczyciela organizującego te zajęcia.
2) Pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrektora,
c) wprowadzanie uczniów do sal oraz pracowni i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
d) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przez rozpoczęciem zajęć,
     dba o dobrą ich organizację i zdyscyplinowanie, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
     asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
3) Ucznia z danej lekcji może zwolnić: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć lekcyjnych - na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna,
     w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
4) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole  (u innego nauczyciela)
     jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego między tymi nauczycielami.
5) W przypadku choroby, ucznia ze szkoły zwalnia się go tylko pod odpowiednią opieką.

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Gimnazjum i w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli:

1) Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi i wpisuje do ,,Księgi wyjść’’ podając ilość uczestników i czas jej trwania.
2) Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą do 30 uczniów, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
3) Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą 10 uczniów jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
4) Na udział w wycieczce organizowanej poza granicami gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
5) Wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia ,,Karty wycieczki’’.
6) Kierownikiem wycieczki może być, oprócz nauczyciela, każda osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora szkoły.
7) Nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Gimnazjum:

1) Nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonego grafiku.
2) Dyżury są pełnione od godziny 745 aż do zakończenia zajęć.
3) Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i boisku.
4) W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie do pełnienia dyżuru innego nauczyciela.
5) W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły.
6) Dyrektor powiadamia o zaistniałym wypadku lekarza oraz rodziców.


§ 5

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) W wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów.
2) W rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych  obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady  środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych – kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami  wspomagającymi prace szkoły.
3) Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porad  i pomocy udzielać będą pedagog szkolny i wychowawca poprzez rozmowy  indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
4) W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi Gimnazjum (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).Rozdział III

Organy Gminnego Gimnazjum§ 6

1. Organami Gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.
4) Samorząd Uczniowski.

 
§ 7

1. Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami).

2. Zadania dyrektora:

1) Sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
2) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy właściwych warunków i stosunków między pracownikami.
3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
6) Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej.
7) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponoszenie  odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.
8) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Gimnazjum.
9) Dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi.
9a) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
10) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
11) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
12) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum.
13) Występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum.
14) Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
15)  (uchylony)
16) Dyrektor podejmuje decyzje o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
17) Dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
18) Dyrektor szkoły, na wniosek  rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,  z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
19) Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalne,  miejsce zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły, możliwości kadrowe.
20) Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana.

3. Dyrektor Gimnazjum ma prawo:

1) Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom.
2) Zatrudniania i zwalniania zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3) Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
4) Wynajem (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkolnych, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi.
5) Wypożyczanie sprzętu i wyposażenia Gimnazjum (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami  w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój Gimnazjum i poprawę jego bazy.

4. Dyrektor Gimnazjum odpowiada za:

1) Poziom uzyskanych wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami.
2) Zgodność funkcjonowania Gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem.
3) Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej.
4) Celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Gimnazjum.
5) Zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo druków ścisłego zarachowania.

 
§ 8

Dyrektor Gimnazjum może być odwołany na podstawie art.38 ustawy o systemie oświaty   z dnia 7 września 1991r.


§ 9

1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzy dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w gimnazjum oraz biorą oni udział w jej posiedzeniach bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

3a. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział – z głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą Rady Pedagogicznej
    lub na jej wniosek,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
    wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) Zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum.
2) Zatwierdzanie Programu Wychowawczego Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3) Zatwierdzanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
4) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
5) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
6) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7) Zatwierdzanie Statutu Gimnazjum i ewentualnych jego zmian.
8) Wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego lub jej cofnięcie.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3) Projekt planu finansowego Gimnazjum.
4) Wnioski Dyrektora Gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
5) Przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum.
6) Szczegółowe Warunki Realizacji Projektu Edukacyjnego.
7) Program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
 
8. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt.6 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Gimnazjum i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Gimnazjum.

10. W przypadku określonym w pkt.9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić  postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej uchwalony
przez tę Radę.

12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej  są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia gimnazjum przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.


§ 10

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybranej w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.

4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4a. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  ► uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego, programu profilaktyki,
  ► opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  ►opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  ►opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum

4b. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Rodzice mają prawo do:

1) Uzyskania od dyrektora i wychowawców klas informacji o zadaniach oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych
     w Gimnazjum i klasach podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych.
2) Zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
     oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających.
3) W każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swego dziecka,
     jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
4) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Gimnazjum.
5) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla swoich dzieci, w tym prawo do zainicjowania takiej pomocy i współpracy w tym zakresie z nauczycielami i wychowawcą

6. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał.


§ 11

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,samorządem’’.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie: wszyscy należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas – do Samorządu Klasowego.

2a. W ramach Samorządu Uczniowskiego działa Rzecznik Praw Ucznia. Prawa  i obowiązki rzecznika są ujęte w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.


3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy  samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 

4. Do zadań samorządu należy:

1) Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się,
     przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
2) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
3) Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
4) Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, dążenie do spełnienia interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
5) Współdziałanie z władzami szkolnymi w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki
     oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych.
6) Dbać o mienie szkoły.
7) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce.
8) Rozstrzyganie za pomocą sądu koleżeńskiego sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami,a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej.
9) Dbanie – w całokształcie swej działalności – o dobre imię i honor szkoły.

5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

1) Przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
2) Wyrażania opinii dotyczących podstawowych praw uczniów.
3) Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej.
4) Wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła.
5) Współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży.
6) Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Gimnazjum oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach oraz prawo poręczeń za uczniów.
7) Udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
8) Wnioskowania do Dyrektora Gimnazjum w sprawie powoływania określonego nauczyciela z ramienia Rady Pedagogicznej na opiekuna samorządu.
9) Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.
10) Na wniosek Dyrektora Gimnazjum – opiniowania pracy nauczyciela.
 

§ 12

1. Wszystkie organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

1) Koordynatorem współdziałania organów Gimnazjum jest jego dyrektor, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w granicach swoich kompetencji;
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
c) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Gimnazjum o planowanych  i podejmowanych działaniach i decyzjach;
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów Gimnazjum.

2. W przypadkach wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami Gimnazjum lub wewnątrz tych organów, dyrektor jest zobowiązany do:

1) Zbadania przyczyny konfliktu;
2) Wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienie o niej władze organu lub przewodniczących organów będących stronami.

3. Spory pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a innymi organami rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Gimnazjum albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 
§ 13

1. W Gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje,
których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizację, o których mowa  w pkt.1, wyraża dyrektor
po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.Rozdział IV

Organizacja Gimnazjum


§ 14

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii letnich i zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów
i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

3. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.
 
5. Przerwy międzylekcyjne trwają po 10 minut, jedna długa 15 minut.

6. W celu wyrównywania poziomu wiedzy i przygotowywania kandydatów do intensywnej nauki Gimnazjum może organizować odpłatne kursy dla dorosłych.

7. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa, tj. techniki, wychowania fizycznego, języka obcego, informatyki, oddziały można dzielić na grupy.

8. Podział na grupy obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

9. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach,o których mowa w pkt.7 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.

10. Zajęcia z wychowania fizycznego w Gimnazjum prowadzone są w grupach oddzielnych dla dziewcząt i chłopców.

10a. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum są realizowane  w formie zajęć klasowo – lekcyjnych(w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) i zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

11. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 10 uczniów, a gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – od 6 uczniów.

12. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.


§ 15

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Gimnazjum organizuje świetlicę.

2. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

3. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów według harmonogramu opracowanego przez dyrektora.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły.

6. Opiekun świetlicy zobowiązany jest do współpracy z wychowawcami klas w zakresie prawidłowej organizacji działalności opiekuńczej szkoły.

7. Wymiar czasu pracy wychowawcy regulują odrębne przepisy.


§ 16

1. Zadania świetlicy:

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć  w tym  zakresie.
4) Stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
6) Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.


§ 17

1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający.

2. Liczbę etatów pracowników świetlicy ustala Dyrektor Gimnazjum.


§ 17a

W gimnazjum znajduje się biblioteka szkolna, która działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego statutu.Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum


§ 18

1. W Gimnazjum zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.


§ 19


Pracownicy pedagogiczni Gimnazjum to: dyrektor, nauczyciele, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciel bibliotekarz.


§ 20

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

1a) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

1b) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe tylko pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę,a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) Sporządzanie rozkładu materiału z przedmiotów których uczy w danej klasie  i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi.
2) Nauczyciel rozpoczynający pracę, oprócz sporządzania rozkładu materiału, przez pierwsze trzy lata pracy, zobowiązany jest do prowadzenia konspektów do poszczególnych jednostek lekcyjnych.
3) Sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności.
4) Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki.
5) Prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników.
6) Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej.
7) I ndywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
8) Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju.
9) Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej.
10) Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej.
11) Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów.
12) Zachowanie bezstronności w ocenie uczniów.
13) Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru;
14) Udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i.t.p.
15) Prowadzenie klasy – pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy.
16) Współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Gimnazjum.
17) Dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia.
18) Prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie.
19) Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
19a) Udział w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
20) Prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych i wychowawczo – opiekuńczych.
21) Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej:
a) udział w konferencjach metodycznych,
b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych,
c) zdobywanie stopni awansu zawodowego.
22) Prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w Gimnazjum.
23) Opieka wychowawcza podczas wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela.
24) Prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
25) Pełnienie obowiązków wychowawczych podczas dyżurów w Gimnazjum według ustalonego harmonogramu dyżurów.
26) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Gimnazjum, a wynikających z organizacji pracy Gimnazjum.
27) Informowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie okresowej (rocznej), a w przypadku stopnia niedostatecznego – informowanie ucznia i rodziców (opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego).
28) Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia.
29) Wybór podręczników spośród dopuszczalnych do użytku szkolnego.
30) Opieka nad zespołem uczniów realizujących projekt edukacyjny.

3. Dyrektor i nauczyciele szkoły mają prawny obowiązek zawiadamiania policji lub sądu  o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności o naruszeniu przez niego zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, używaniu alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnioskowania o ustanowienie przez sąd odpowiednich środków wychowawczych lub poprawczych.

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  z ochrony przewidzianejdla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 
§ 20a

1. Pedagog i psycholog szkolny organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz przy udziale wychowawców klas podejmują działania służące rozpoznaniu środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb. Pedagog i psycholog szkolny przez cały czas współpracują ze sobą i działają w ciągłym porozumieniu.

2. Zadania pedagoga są następujące:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom mającym problemy w nauce, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
4) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki,
5) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych
6) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
9) udzielanie konsultacji rodzicom uczniów mających problemy wychowawcze  i dydaktyczne,
10) kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej na wniosek wychowawców, nauczycieli i rodziców, udzielanie im pomocy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji,
11) interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia i postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych lub przekazywanie ich do rozstrzygnięcia kompetentnym organom,
12) koordynowanie pracy zespołów wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, uczących w klasach wyrównawczych,
13) znajomość i realizacja postanowień zawartych w niniejszym Statucie,
14) prowadzenie dokumentacji:
a) dziennika pedagoga,
b) teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań  i czynności uzupełniających.

3. Zadania psychologa szkolnego są następujące:

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów,
2)  prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
- udzielanie pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze,
- ukierunkowanie nauczycieli na metody i formy pracy z uczniem zdolnym,
- udzielanie rodzicom i nauczycielom porad wychowawczych,      
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli:
- dokonanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły,
- prowadzenie ewidencji uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie,
- współtworzenie szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego oraz ich modyfikacja,
- przeciwdziałanie patologii społecznej i profilaktyki uzależnień,
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym ucznia,
6) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,
7) prowadzenie dokumentacji:
- dziennik psychologa
- teczki (karty) indywidualne uczniów.


§ 21

1. Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:

1) Nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.
2) Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programowej koła lub zespołu.
3) Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów.
4) Ma prawo decydować o ocenie zachowania swoich uczniów.
5) Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
6) Nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia zespołu klasowego.


§ 22

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Gimnazjum, organem prowadzącym  i organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1) Poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał.
2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.


§ 23

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami Gimnazjum ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1) Tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych.
2) Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub wypadku pożaru.
3) Zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia klasopracowni przydzielonej mu przez dyrektora, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela
lub obowiązkom, o których mowa w art.6 Karty Nauczyciela z 1997 roku.


§ 24

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych albo nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych czy też wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo – zadaniowe).

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora albo Radę Pedagogiczną przewodniczący – kierownik zespołu.

3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji  w sprawie wyboru programów nauczania.
2) Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń.
3) Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji i.t.p.
4) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
5) Organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
6) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
7) Opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich programów nauczania.


§ 24a

1.Nauczyciele tworzą zespół powołany przez dyrektora gimnazjum ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowei edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji.

3. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
4) działania wspierające rodziców ucznia;
5) w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4.  Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.

5. W spotkaniach zespołu mogą  uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora  przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) na wniosek rodzica ucznia — inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

6. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, w terminie do dnia  30 września każdego roku szkolnego zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających na bieżący roku szkolny.

7. Do zadań pedagoga i psychologa w gimnazjum w zakresie pomocy- psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowy i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
3)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


§ 25

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą’’.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania klas I-III Gimnazjum  (z  wyłączeniem przyczyn obiektywnych).

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) Przeniesienia nauczyciela.
2) Długotrwałej nieobecności.
3) Braku efektów pracy wychowawczej.
4) Jeżeli w ogólnym zebraniu Rady Rodziców zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% rodziców obecnych na zebraniu.
 
4. Zadania wychowawcy klasy:

1) Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) przygotowanie programu wychowawczego z uwzględnieniem możliwości umysłowych uczniów i uwarunkowań społecznych,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz  przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie   konfliktów w zespole uczniów a innymi członkami społeczności szkolnej,
e) reprezentowanie postawy etyczno – moralnej, która będzie wzorem dla jego wychowanków,
f) przygotowanie wychowanka do rozwiązywania życiowych problemów.
2) Wychowawca w celu realizacji zadań stosuje szczegółowe formy i metody pracy odpowiednie do wieku wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych, otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
3) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji   wychowawcy.     
4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z innymi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie  uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

5) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach   wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w  swoich   działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy szkoły.
6) Współpracuje z pedagogiem i psychologiem  szkolnym, a także organizuje różne formy udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
7) Optymalna ilość spotkań z rodzicami, wywiadów, ankiet.
8) Wychowawca w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej  i metodycznej pedagoga i psychologa szkolnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej, innych placówek, instytucji oświatowych i naukowych. Szczególne formy opieki należy zapewnić początkującym nauczycielom – wychowawcom.
9) Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne.
10) Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora szkoły realizuje ponadto inne, bardziej szczegółowe zadanie, np. prowadzenie dokumentacji klasy, składa sprawozdanie z przebiegu efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami i specjalistami.
11) Wychowawca jest zobowiązany do 30 IX każdego roku poinformować uczniów i rodziców o realizowanych w danym roku szkolnym projektach edukacyjnych


§ 26

1. Pracownikami obsługi są:

1) Sprzątaczki
2) Konserwatorzy.

2. Pracownikami administracji są:

1) Księgowe
2) Sekretarka.

3. Obowiązki osób wymienionych w pkt.1 i 2 ustala Dyrektor Gimnazjum.

4. Dyrektor Gimnazjum ma prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników obsługi i administracji szkolnej.Rozdział VI

Uczniowie Gimnazjum


§ 27

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową  w przedziale wieku od 13 do 16 lat, jednak nie więcej niż 18 lat.

2. W sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do gimnazjum obowiązuje, wydawane rok rocznie, zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

3. Uczniowie do Gimnazjum są przyjmowani na podstawie:

1) Podania o przyjęcie do szkoły.
2) Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3) Zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji w klasie szóstej szkoły podstawowej.

4. Do Gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie z innych obwodów (gmin) po spełnieniu wymogów zawartych w pkt.3.


§ 28

1. Uczeń ma prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej.
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przez wszelkimi formami przemocy oraz poszanowania jego godności.  
3) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
4) Życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
5) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:
a) Gimnazjum organizuje lekcje religii,
b) religia nie jest przedmiotem obowiązkowym,
c) uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła na ten czas zapewnia opiekę.
6) Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów:
a) ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły,
b) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.
7) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
8) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
9) Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
10) Być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności.
11) Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości: sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w tygodniu.
12) Opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów.
13) Powtórzenia i utrwalenia wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną.
14) Do wolnego dnia od prac kontrolnych, po przerwach świątecznych i feriach.
15) Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
16) Wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych.
17) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
18) Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora Gimnazjum.
19) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
20) Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, jakimi dysponuje szkoła i Komitet Rodzicielski.
21) Dyskrecji w sprawach osobistych.
22) Wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania i opinii na temat życia szkolnego bez ponoszenia przykrych konsekwencji.
23) Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora.
24) Złożenia do dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego  w przypadku, gdy według ucznia ocena okresowa lub roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy.
25) Skorzystania z telefonu szkolnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak: choroba, kontakt z rodzicami w celu wcześniejszego odebrania ze szkoły, za pozwoleniem dyrektora, wychowawcy, pracownika sekretariatu, – gdy uznają oni, iż skorzystanie z telefonu jest słuszne.
26) Zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, gdy nie uczęszczał do szkoły przez okres dłuższy niż 5 dni lub, gdy posiada pisemną prośbę rodzica z podaniem jego przyczyny,
27) Do trzech dni zwolnienia z części zajęć szkolnych, tak, aby mógł uczestniczyć   w rekolekcjach wielkopostnych; uczeń taki musi uczęszczać na lekcje religii.
28) Do korzystania ze zorganizowanego dojazdu do szkoły autokarami; jeśli rodzice lub opiekunowie prawni ucznia decydują się na inny środek transportu, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
29) Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera do zwolnienia do końca etapu edukacyjnego z  nauki drugiego języka obcego.
30) Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
31) Przy ustalaniu jego oceny klasyfikacyjnej z zachowania, jeżeli  stwierdzono u niego zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnienia wpływu stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
32) Zwolnienia z realizacji projektu edukacyjnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach                     
33) Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli posiada orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i w gimnazjum kontynuował naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2) Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych – kartkówka nie wymaga uprzedzenia uczniów.
3) Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
4) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły.
5) Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia.
6) Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia.
7) Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
8) Szanować i chronić mienie szkolne.
9) Dbać o ład i estetykę pomieszczeń szkoły i otoczenia.
10) Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli oraz władz Samorządu Uczniowskiego.
11) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
12) Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.
13) Szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.
14) Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniać obuwie.
15) Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.
16) przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły,
17) w ciągu 7 dni po przybyciu do szkoły przedstawić wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności (wystawione przez rodzica lub prawnego opiekuna
w przypadku nieobecności do 5 dni nauki; w przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie),
18) dbania o schludny wygląd; zakaz farbowania włosów, stosowania makijażu i noszenia ozdób zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
19) na uroczystości szkolne uczeń przychodzi w stroju galowym,
20) (uchylony)
21) za brak schludnego wyglądu przewidziane są następujące kary:
- słowne zwrócenie uwagi,
- uwaga w zeszycie uwag,
- nagana słowna wychowawcy na forum klasy,
- nagana dyrektora na forum szkoły,
- obniżenie oceny ze sprawowania.
22) zakazuje się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; wyjątek stanowią wycieczki, zawody sportowe, dyskoteki lub innych imprezy kulturalne.
23) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i pozostałym uczniom.
24) Uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego.

 
§ 29

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe, stuprocentową frekwencję i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:

1) Pochwała wychowawcy wobec klasy.
2) Wyróżnienie przez dyrektora na apelu.
3) Przyznanie nagrody rzeczowej w postaci dyplomu, książki i.t.p.
4) Wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców.

2. Dla wyróżniających się uczniów Rada Pedagogiczna może przyznać puchar dyrektora lub odznaki: wzorowy uczeń, wzorowy sportowiec.

1) Puchar dyrektora może być przyznany zespołowi klasowemu za najwyższą średnią ocen, za najwyższe oceny z zachowania, udział uczniów w konkursach przedmiotowych, działaniach samorządowych, czytelnictwie, imprezach kulturalnych i pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, a także za wysoką frekwencję.
2) Odznaka wzorowy uczeń lub nagroda może być przyznana za średnią ocen 4,5 i wzorowe zachowanie.
3) Odznaka wzorowy sportowiec – za wzorowe miejsca we współzawodnictwie sportowym oraz za wzorową postawę ,,fair play’’.


§ 30

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu Gimnazjum, Regulaminu – Kodeksu Szkoły (załącznik nr 3) i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przewiduje się następujące kary:

1) Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.
2) Upomnienie lun nagana dyrektora szkoły.
3) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielone publicznie wobec uczniów.
4) Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach szkolnych.
5) Przeniesienie do innej klasy.
6) Przeniesienie do innej szkoły.

2. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w przypadkach:

1) Stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów.
2) Dokonanie udowodnionej kradzieży na terenie szkoły.
3) Wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
4) Nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych (około 50% w ciągu semestru).

3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora  w terminie do 7 dni od daty wymierzenia kary.

5. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub nauczyciela wychowawcy.

6. Uczeń ma prawo odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratorium Oświaty w Ostrołęce za pośrednictwem Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

7. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom ucznia).


§ 31

1. Gimnazjum ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.Rozdział VII

Postanowienia końcowe


1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zawierającej nazwę Gimnazjum.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przez Gimnazjum określają odrębne przepisy.

4. Gimnazjum posiada imię, sztandar i hymn szkoły.

5. Statut Gminnego Gimnazjum może być znowelizowany przez Radę Pedagogiczną.

6. Nowelizacja Statutu Gminnego Gimnazjum została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu.......UCHWAŁA  NR 2/2013

Rady Pedagogicznej
Gminnego Gimnazjum im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
z dnia 22 stycznia  2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu  Gminnego Gimnazjum  im.  Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Andrzejewie

Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:


§ 1

Do Statutu Gminnego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Andrzejewie uchwalonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły
w dniu 29 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 28 ust.2 pkt.22 otrzymuje brzmienie: ,, zakazuje się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych’’.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Wojciech Strzeszewski