KONKURS ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” ORGANIZOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


REGULAMIN

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 ,,Finał Powiatowy” zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy  Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Programu ,,Bezpieczna droga do szkoły”
 dla wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego – Powiat Ostrowski.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, a mianowicie:

I Etap„Eliminacje Gminne” – organizowany jest we własnym zakresie przez samorządy miejskie/gminne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta/gminy. Eliminacje mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników do finału i polegają na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego w klasach 4-6 szkół podstawowych
i klasach 1-2 - gimnazjów i wyłonienie reprezentacji gminy do „Finału Powiatowego”.

II. Etap – „Finał Powiatowy” składa się z dwóch części, części teoretycznej (test) i części praktycznej (przejazd rowerem po torze sprawnościowym).

Część teoretyczna polega na sprawdzeniu wiedzy uczestników konkursu z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w formie testu.

Część praktyczna polegać będzie na praktycznym sprawdzeniu umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na rowerowym torze przeszkód.

Po przeprowadzeniu Konkursu następuje ogłoszenie wyników i uroczyste jego zakończenie oraz wręczenie nagród wszystkim uczestnikom finału

  

I.              CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1.    popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2.    kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego,

3.  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

4.    popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

II.           ORGANIZATORZY KONKURSU

 

KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWAMAZOWIECKIEGO

 

W organizacji Konkursu współuczestniczą:

1.             Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej;

2.             Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce;

3.             Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej;

4.             Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej;

5.             Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”;

6.             Urząd Miejski w Ostrowi Mazowieckiej;

7.             Urząd Gminy Andrzejewo;

8.             Urząd Gminy Boguty Pianki;

9.             Urząd Gminy Brok;

10.         Urząd Gminy Małkinia Górna;

11.         Urząd Gminy Nur;

12.         Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka;

13.         Urząd Gminy Stary Lubotyń;

14.         Urząd Gminy Szulborze Wielkie;

15.         Urząd Gminy Wąsewo;

16.         Urząd Gminy Zaręby Kościelne;

17.         Dyrektorzy szkół i placówek, w których rozgrywane będą poszczególne etapy eliminacji konkursu.

 

III.        UCZESTNICY KONKURSU

 

ELIMINACJE GMINNE

W eliminacjach gminnych uczestnikami są uczniowie z klas 4-6 szkół podstawowych
oraz uczniowie z klas 1-2 szkół gimnazjalnych.

Każda szkoła ma prawo wystawić po 5 uczniów w każdej kategorii tj.:

-               dziewczęta szkoły podstawowe klasy 4-6 (5 osób),

-               chłopcy szkoły podstawowe klasy 4-6 (5 osób),

-               dziewczęta szkoły gimnazjalne klasy 1-2 (5 osób),

-               chłopcy szkoły gimnazjalne klasy 1-2 (5 osób).


 

W eliminacjach gminnych wyłaniana jest reprezentacja gminy składająca się z 10 osób – uczniów szkół podstawowych klas 4-6 (5 dziewcząt + 5 chłopców) oraz 10 osób – uczniów szkół gimnazjalnych klas 1-2 ( 5 dziewcząt + 5 chłopców).

 

FINAŁ POWIATOWY

Uczestnikami finału powiatowego są zwycięzcy eliminacji gminnych. Łącznie reprezentacja każdej gminy może liczyć 20 osób. Składa się z 10 uczniów szkół podstawowych klas 4-6 (5 dziewcząt + 5 chłopców) i 10 uczniów szkół gimnazjalnych klas 1-2 (5 dziewcząt
+ 5 chłopców).

 

IV.         SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

1.      W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele organów podmiotów wyszczególnionych w dziale III.

2.      Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej.

3.      Komitet Organizacyjny Konkursu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących konkursu a w szczególności w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.

4.  Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i jednocześnie Sędzią Głównym Konkursu jest przedstawiciel Starosty Ostrowskiego – Pan Józef Marek Jastrzębski.

 

V.            ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:

1.        promocja idei Konkursu i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy
z mediami,

2.        zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
i przeprowadzenia Konkursu,

3.        określenie terminu przeprowadzenia i zakończenia Konkursu,

4.        podanie postanowień regulaminu do wiadomości stronom
zainteresowanym Konkursem,

5.        powołanie Sędziego Głównego Konkursu oraz Sędziów Pomocniczych Konkursu,

6.        zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Konkursu,

7.        prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie protokołu z całości przebiegu Konkursu.

 

VI.         ZADANIA SĘDZIÓW

 

1.            Do zadań Sędziego Głównego Konkursu należy:

-  przeprowadzenie odprawy dla opiekunów i uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,

-    nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy sędziów pomocniczych,

-  rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Konkursu, po zakończeniu konkurencji oraz po konsultacji z sędziami tej konkurencji

2.            Sędziowie pomocniczy oceniają test i przejazd każdego z zawodników i ilość zdobytych punktów umieszczają w sporządzanym protokole

 

VII.      ZASADY ORGANIZACYJNE

 

1.            Każdy uczestnik Konkursu rozwiązuje test z przepisów ruchu drogowego
i udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

2.            Opracowane są dwa zestawy testów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,

3.            Test dla szkół podstawowych jest testem jednokrotnego wyboru odpowiedzi,

4.            Test dla szkół gimnazjalnych jest testem wielokrotnego wyboru odpowiedzi,

5.            Test składa się z 18 pytań dotyczących zasad i przepisów ruchu pieszych
i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym w tym skrzyżowań
oraz zasad udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

6.            Testy opracowuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,

7.           Wybór prawidłowych odpowiedzi zaznacza uczestnik Konkursu na arkuszu testowym
w specjalnie wyznaczonej rubryce,

8.            Czas rozwiązania testu nie może przekraczać 25 minut, a ci uczestnicy Konkursu,
którzy rozwiązali test przed upływem 25 minut przekazują rozwiązany test sędziemu i za jego zgodą opuszczają salę egzaminacyjną,

9.     Zadania praktyczne – jazda rowerem – dla rowerowego toru przeszkód uwzględniają elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem,

10.        Rowerowy tor przeszkód składa się z następujących elementów:

-               równoważnia,

-               ósemka

-               korytarz z desek,

-               slalom z ogranicznikiem,

-               przedmiot do przewożenia

-               bramka

11.        Konkurencje praktyczne – jazda rowerem po rowerowym torze przeszkód – przeprowadzone zostaną na rowerach dostarczonych przez WORD

 

VIII.   PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

 

„FINAŁ POWIATOWY”

Składa się z dwóch etapów: testu oraz zadania praktycznego. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą test. Do drugiego etapu – zadania praktycznego zakwalifikowane zostają jedynie osoby, które udzieliły 88% poprawnych odpowiedzi w teście (tj. uzyskały 16 punktów). Sędziowie zastrzegają sobie prawo zmiany progu kwalifikowania do etapu drugiego.


TEST:

Składa się z 18 pytań. Udzielenie odpowiedzi prawidłowej – 1 punkt. Odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawka – 0 punktów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za rozwiązany test – 18 punktów.

ZADANIE PRAKTYCZNE – JAZDA ROWEREM

Składa się z 6 konkurencji. Przejazd prawidłowy przez przeszkodę – 2 punkty. Pojedynczy błąd na przeszkodzie – 1 punkt. Więcej niż jeden błąd na przeszkodzie – 0 punktów. Czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany. Tor przeszkód – należy przez to rozumieć ciąg sześciu przeszkód przez które każdy zawodnik musi przejechać. Nie ma powtarzania (poprawiania) poszczególnych przeszkód. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 12 punktów.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Za indywidualnego zwycięzcę Konkursu uważa się osobę, uczestnika, którego suma uzyskanych punktów we wszystkich konkurencjach jest największa. Maksymalna ilość punktów 18+12=30. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika decyduje liczba zdobytych punktów z testu. W sytuacji równej liczby punktów z testu i rowerowego toru przeszkód zarządza się dogrywkę z jazdy po rowerowym torze przeszkód z uwzględnieniem liczby punktów i czasu przejazdu.

 

IX.         TERMINY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

ELIMINACJE GMINNE

W określonych przez urzędy gmin terminach w okresie od 11 września 2013 roku do 12 października 2013 roku. Na eliminacje gminne należy zaprosić Sędziego Głównego Konkursu.

 / eliminacje gminne w Andrzejewie odbędą sie 26 września/

 

FINAŁ POWIATOWY

Termin:         przeprowadzony zostanie w dniu 17 października 2013 roku.

Miejsce:        Gminne Gimnazjum w Andrzejewie,

ul. Srebińska 12a

07-305 Andrzejewo

 

X.            NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Fundatorami nagród dla wszystkich uczestników Konkursu, w tym dla zwycięzców
w poszczególnych kategoriach są:

1.      Marszałek Województwa Mazowieckiego,

2.      Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

 

Młodzież szkolna przystępująca do eliminacji gminnych otrzymuje podręczniki
z zakresu BRD („Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”. Osoby zakwalifikowane
do finału powiatowego otrzymują jako nagrodę za udział w finale zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty: kask, lampki do rowerów, kamizelkę odblaskową, smycz
z elementami odblaskowymi oraz podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”. Zwycięzcy za zajęcie miejsc od I do III w każdej z czterech kategorii otrzymują cenne nagrody (rowery, aparaty cyfrowe, mp4).

 

XI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Konkursu.
 2.      Wszelkie zmiany Regulaminu może wprowadzić jedynie Komitet Organizacyjny Konkursu.
 3.      W przypadku niejasności co do sformułowań niniejszego Regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Komitet Organizacyjny w dniu Konkursu na 15 minut przed jego rozpoczęciem.
 4.      Pomoc medyczną na czas trwania Konkursu zapewnia Starosta Ostrowski.
 5.      Rowery, rowerowy tor przeszkód oraz inne urządzenia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia Konkursu w zakresie praktycznym zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
6.      Rowery muszą być sprawne technicznie.
7.      Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu w wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do przyjętych ustaleń.
8.     Kontakt z Sędzią Głównym Konkursu: tel. 29 645 71 04; kom. 662 602 085; adres: ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Maz.

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

SĘDZIA GŁÓWNY KONKURSU

/-/

……………………………………..

Józef Marek JASTRZĘBSKI

 

 

PLAN IMPREZY W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

 

1.                 Rozpoczęcie – godz. 9.00

2.                 Przywitanie uczestników imprezy przez gospodarzy, przedstawienie informacji
nt. przebiegu imprezy oraz poprowadzenie dzieci do sal, w których przeprowadzony
zostanie test (9.00 -  9.20)

3.                 Test z wiedzy o ruchu drogowym (9.30 – 10.00 )

4.                 Sprawdzanie testów i wyłonienie najlepszych uczestników, którzy zostaną dopuszczeni
do testu sprawnościowego (10.00 – 11.00)

5.                 Pokazy przygotowane przez PSP/ policję (10.00 – 11.00 )

6.                 Obiad – dzieci idą grupami z opiekunami  (11.45 – 12.45)

7.                 Konkurencja ,,Jazda po torze rowerowym’’ (11.00 – 12.45)

8.                 Podliczenie punktów i wyłonienie laureatów (12.45 – 13.00)

9.                 Przyjazd Marszałka Województwa Mazowieckiego - organizatora konkursu – godz. 13.00

10.            Część artystyczna ( ok. 15 minut ) – przygotowana przez dzieci i młodzież
z Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie (13.00 – 13.15)

11.            Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrowskiego (13.15 – 13.30)

12.            Wręczenie nagród laureatom konkursu ,,Bezpieczna droga do szkoły”(13.30 – 13.50)

13.            Rozdanie wszystkim uczestnikom wyposażenia młodego rowerzysty (13.50 – 14.10)

14.            Zakończenie – godz. 14.15

15.              Spotkanie zaproszonych gości z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
na poczęstunku przygotowanym w szkole.

 

 

 

 

SĘDZIA GŁÓWNY KONKURSU

 

/-/

……………………………………..

 

Józef Marek JASTRZĘBSKI